BC kiểm định chất lượng năm học 2020-2021

BC kiểm định chất lượng năm học 2020-2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Nguyễn Thị Thanh Tuyến Bí thư chi bộ Chủ tịch Hội đồng [...]
BC Kiểm định chất lượng NH 2019-2020

BC Kiểm định chất lượng NH 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Nguyễn Thị Thanh Tuyến Bí thư chi bộ Chủ tịch Hội đồng [...]