Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 135 /PGDĐT-TC 27/05/2020 Công văn, UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 135 /PGDĐT-TC Buôn Hồ, ngày 27 tháng 5 năm 2020 V/v báo cáo đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn và theo NĐ 56/2015/NĐ-CP, năm học 2019-2020. Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc; Căn cứ Nghị định 56/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục&Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục&Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục&Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục&Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Công văn số 689/SGDĐT-TCCB ngày 20/5/2020 của Sở Giáo dục&Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giáo theo Chuẩn và triển khai BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2020; Để có số liệu báo cáo về Sở Giáo dục&Đào tạo, UBND thị xã Buôn Hồ theo quy định; Nay phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiến hành triển khai thực hiện việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư đã ban hành, cũng như đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP như sau: 1. Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn: 1.1. Đối với đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục từ mầm non công lập, tư thục, tiểu học và THCS nghiên cứ các Thông tư hướng dẫn đánh giá Chuẩn theo từng cấp học, đồng thời báo cáo kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và nộp hồ sơ về Bộ phận tổ chức phòng Giáo dục&Đào tạo gồm: - Biên bản họp đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên (chung 1 biên bản). - Báo cáo kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; - Tổng hợp kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (có mẫu đính kèm theo) 1.2. Các cơ sở giáo dục phổ thông bổ sung những minh chứng của quá trình quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình để làm căn cứ đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2019-2020 của các tiêu chí theo Chuẩn; 1.3. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chỉ đạo, tổ chức cập nhật kết quả đánh giá theo Chuẩn trong năm học 2019-2020 trên phần mềm cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục&Đào tạo. 2. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015 - Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nộp hồ sơ về Bộ phận tổ chức phòng Giáo dục&Đào tạo gồm: - Biên bản họp đánh giá, phân loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên (chung 1 biên bản). - Phiếu đánh giá và phân loại hiệu trưởng: (01 bản lưu tại phòng Giáo dục&Đào tạo) - Phiếu đánh giá và phân loại phó hiệu trưởng (01 bản lưu tại phòng Giáo dục&Đào tạo) - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại giáo viên. - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại nhân viên. (các biểu mẫu báo cáo thực hiện như năm học 2018-2019) Lưu ý: Giáo viên, nhân viên nghỉ hộ sản, hợp đồng ngắn hạn vẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp và theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP (ghi ở phần ghi chú: Hộ sản, HĐLĐ) 3. Thời gian nộp Hồ sơ: - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo chuẩn và theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP nộp về bộ phận tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo theo lịch sau: - Ngày 08/7/2020: Các trường mầm non; - Ngày 09/7/2020: Các trường tiểu học - Ngày 10/7/2020: Các trường Trung học cơ sở Nhận được Công văn này, đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Như trên; (Đã ký) - Lưu: VT-TC. Trần Ngọc Cẩm
85 09/04/2020 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên