Trần Cao Kỳ Thi
Trần Cao Kỳ Thi Tổ Khối lá Tổ khối trưởng khối Lá 0935821449 banhbaotran261@gmail.com